Существуют другие версии концепции – 5P

Инструментов маркетинга много. Начнём с самых распространённых – их упоминают чаще всего, когда говорят о маркетинге. Это контекстная и таргетированная реклама, SEO, SMM, email-рассылки, реклама в СМИ и наружная реклама. Исследователи и маркетологи классифицируют инструменты маркетинга на группы по разным признакам. Для примера приведём две классификации. Существует концепция 4Ⲣ, или маркетинг-микс: её предложил американский маркетолог […]

יסודות התקשורת החזותית

המציאות בה אנו קיימים יורדת בסופו של כל ענין ליסודותיה. (אויר) אש, מים ואדמה. יסודות אלו מתורגמים לכל שאר היסודות הקיימים בטבע. יסודות הצורה: (קו) עיגול, מרובע ומשולש. יסודות הצבע: (אור וחושך) כחול אדום צהוב. ההקשרים בין היסודות אינם ניתנים להוכחה. ברם, כל אדם עם הרגש בריא יבין שאכן כך הם הדברים. האדם, כיצור אסוציאטיבי שמקיש ומבין דבר […]

שפת גוף ושפת גופן

אין מילה משוכללת יותר מ"נו". הברה אחת בסך הכל, אבל בעלת משמעויות רבות. "נו" מתפרשת כמילת זירוז וכהתעניינות, כגערה וכהבעת חוסר אמון. לפעמים היא בקשה ולפעמים סימון שאנו לא יכולים עכשיו לדבר. המפתיע שבכל זה, שאיננו צריכים לחשוב לפני שאנו מפרשים מה כוונת האדם שמולנו בעת שמוציא מפיו את המילה הזו. הטון, הקצב בו היא […]

על יותר משוכלל ועל שכלול מיותר

העולם שלנו היום נוח מאוד ונעים, למעצבים בעיקר. איננו צריכים למתוח קוים בסרגל, למדוד שטחים במילימטרים ולצייר עיגולים בעזרת מחוגה. אנו גם לא צובעים במכחול וגם לא במכחול אוויר. העבודה שלנו קלה, נקייה, ואינסוף אפשרויות חדשות גלומות בה. מספר תוכנות משוכללות – ואנחנו מסודרים, כמובן בהנחה שאנו יודעים למצות את אינספור האפשרויות שהן מציעות. אבל […]